Формуляр за връщане/замяна

Формуляр за връщане/замяна на закупена стока от онлайн магазин falkculinair.bg


Обект на връщане/замяна са тези стоки, които са върнати в добър търговски вид и без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на стоката.
За удовлетворяване на желанието Ви за връщане/замяна на закупена стока, е необходимо да е прикрепите доказателство за покупката – товарителница/разписка от куриерската фирма, използвана за доставка, гаранционна карта и/или фактура към върнатата стока.
Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само
въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката
в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано
констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на
пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции
пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на
Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
Транспортните разходи по връщането/замяната на стока закупена от онлайн магазин falkculinair.bg са изцяло за сметка на
купувача. Замяната с друг продукт/продукти се извършва на същата и/или по-висока продажна стойност.
Възстановяване на сумата се извършва по банков път на посочена от клиента банкова сметка в срок от 14/четиринадесет/
календарни дни, считано от датата на получаване на върнатата стока.
Пратки изпратени с наложен платеж не се приемат.
Необходимо е да следвате следните стъпки при попълване на формуляра:


1.В таблица 1 попълнете данните на вашата поръчка

Номер на гаранционната карта  
Дата на поръчката  
Име и фамилия  
Адрес за кореспонденция  
Електронна поща  
Телефон за връзка  


2. В таблица 2 попълнете количеството, сериен номер на стоката (артикула), които желаете да върнете и оставете
вашия коментар

Количество Сериен номер Коментар
     
     3. В таблица 3 попълнете информация, в случай, че желаете да замените върнатия продукт с друг, като посочите
име на продукта /артикулен номер, количество, което желаете, както и причина за замяната

Име на продукта/артикулен номер Количество Причина за замяната
     
     


 
4. В таблица 4 попълнете вашите данни необходими за да ви бъде възстановена сумата по банков път.

Данни за връщане на заплатената сума
Титуляр на сметката  
Банка  
BIC  
IBAN  


5.След коректно попълване на формуляра за връщане на закупена стока моля, да го прикрепите към поръчката за
връщане/замяна

Причини за връщане/замяна
  Грешен продукт   Не отговаря на очакванията ми
  Фабричен дефект   Промених решението си
  Забавена доставка   Наранен продукт

 
6.Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.
Попълване на бланка за връщане/замяна с описано подробно становище на причините за връщане/рекламация.
След получаване на формуляра falkculinair.bg връща отговор на Клиента на валиден e-mail адрес или телефон.
falkculinair.bg си запазва правото да не приеме констатацията на Клиента ако прецени, че основанието му за
връщане/замяна е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Клиента. В случай, че от
получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация falkculinair.bg уведомява Клиента за
правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Важно е стоките за връщане/замяна да бъдат добре
опаковани. За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед се попълва
становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който falkculinair.bg трябва да
излезе със становище пред Клиента в законоустановения срок – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.
След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, falkculinair.bg
уведомява Клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
1. Изпраща на Клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата
стойност
3. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт falkculinair.bg възстановява стойността на Клиента в
законоустановения ред.
4.При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол falkculinair.bg уведомява Клиента
за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от Клиента e-mail адрес. Клиентът
уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При
заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на Клиента по удобен за него начин,
като разходите по получаването са за негова сметка. Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяването, Клиента
не потърси стоката си falkculinair.bg запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и
не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им
притежател.

 


Дата:                                                                                                                                 Име и подпис: